دکتر علیرضا رستمی قادی

💢علیرضا رستمی قادی💢

✔️مشاوره در امور:
💰سرمایه گذاری
⚙️ایجاد اشتغال
🎈بهره وری

 

💠کارآفرین برتر
💠مدیر نمونه
💠معلم
💠مدرس دانشگاه
💠دانشجوی دکترا
💠 و…

پاسخ دهید